ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200379 สภ.นากุง      ที่อยู่ : 32 ม.8 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬส 0-4381-4035    0-4381-4252
200380 สภ.นาคู      ที่อยู่ : 378 ม.11 ต.นาคู อ.กิ่งอำเภอนาคู จ.ก 0-4312-6840    0-4312-6840
200381 สภ.นามน      ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสิ 0-4386-7038    0-4386-7189
200382 สภ.โนนสูง      ที่อยู่ : 184 ม.5 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสิน 0-4312-4634    0-4312-4643
200383 สภ.บ้านหนองเม็ก      ที่อยู่ : - ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬส 0-4385-2011  0-8645-
200384 สภ.เมืองกาฬสินธุ์      ที่อยู่ : - ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กา 0-4382-1809 
200385 สภ.ยางตลาด      ที่อยู่ : 340 ม. 1 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬส 0-4389-1350    0-4389-1350
200386 สภ.ร่องคำ      ที่อยู่ : 136 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 4 0-4389-7080    0-4389-7080
200387 สภ.ลำปาว      ที่อยู่ : 191 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬส 0-4388-4091    0-4388-4090
200388 สภ.สมเด็จ      ที่อยู่ : 192 ม.2 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ 0-4386-1189    0-43861189
200389 สภ.สหัสขันธ์      ที่อยู่ : - ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 0-4387-1036    0-43871248
200390 สภ.สามชัย      ที่อยู่ : 92 ม.8 บ.พรเจริญ ต.หนองช้าง อ.กิ่งอ 0-4381-8142    0-4381-8142
200391 สภ.หนองกุงศรี      ที่อยู่ : 260 ม.12 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี 0-4388-1059    0-4388-1059
200392 สภ.ห้วยผึ้ง      ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้ว 0-4386-9083    0-4386-9151
200393 สภ.ห้วยเม็ก      ที่อยู่ : บ้านธาตุ ม.8 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก 0-4388-9103    0-4388-9103
200394 สภ.กระนวน      ที่อยู่ : ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 0 043-251-346    043-251-491
200395 สภ.เขาสวนกวาง      ที่อยู่ : ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ข 043-449-107    043-449-267
200396 สภ.โคกโพธิ์ไชย      ที่อยู่ : 105 ม.8 ต.บ้านโคก อ.กิ่งอำเภอโคกโพธ 043-216-159    043-216-159
200397 สภ.ชนบท      ที่อยู่ : 122 ม.2 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ. 043-286-981    043-286-981
200398 สภ.ชุมแพ      ที่อยู่ : 75 ม.8 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ. 043-311-111    043-311-002
200399 สภ.ซำสูง      ที่อยู่ : 140 ม.2 ต.กระนวน อ.กิ่งอำเภอซำสูง จ 043-219-081    043-219-080
200400 สภ.น้ำพอง      ที่อยู่ : 76 ม.10 ถ.มุขศิริพูล ต.วังชัย อ.น้ำ 043-431-443    043-431-444
200401 สภ.โนนศิลา      ที่อยู่ : 184 ม.2 ต.หนองปลาหมอ อ.กิ่งอำเภอโนน 043-281-136 
200402 สภ.บ้านไผ่      ที่อยู่ : 698 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้าน 043-272-331    043-272-351
200403 สภ.บ้านฝาง      ที่อยู่ : 355 ม.2 ถ.มะลิวรรณ ต.บ้านฝาง อ.บ้าน 043-269-113    043-269-200
200404 สภ.บ้านแฮด      ที่อยู่ : ถ.มิตรภาพ ต.บ้านแฮด อ.กิ่งอำเภอบ้าน 043-218-198    043-218-917
200405 สภ.เปือยน้อย      ที่อยู่ : 80 ม.1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอ 043-494-020    043-494-020
200406 สภ.พระยืน      ที่อยู่ : 274 ม.1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 043-266-025    043-266-025
200407 สภ.พล      ที่อยู่ : 123 ถ.เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอน 043-414-071    043-415-586
200408 สภ.ภูผาม่าน      ที่อยู่ : 34 ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแ 043-396-081    043-396-354
200409 สภ.ภูเวียง      ที่อยู่ : 140 ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก 043-291-233    043-291-111
200410 สภ.มัญจาคีรี      ที่อยู่ : 409 ม.3 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญ 043-289-136    043-289-540
200411 สภ.เมืองขอนแก่น      ที่อยู่ : ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่ 043-221-162    043-227-288
200412 สภ.เวียงเก่า      ที่อยู่ : เมืองเก่า ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.กิ่งอำ 0-4343-8453    0-4343-8452
200413 สภ.แวงใหญ่      ที่อยู่ : ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 043-496-043    043-496-318
200414 สภ.สีชมพู      ที่อยู่ : ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 0 043-399-078    043-399-080
200415 สภ.หนองนาคำ      ที่อยู่ : ต.บ้านโคก อ.กิ่งอำเภอหนองนาคำ จ.ขอน 043-217-115    043-217-116
200416 สภ.หนองเรือ      ที่อยู่ : 60 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอน 043-294-000    043-294-111
200417 สภ.หนองสองห้อง      ที่อยู่ : 633 ถ.เจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ.หนอง 043-491-129    043-491-567
200418 สภ.อุบลรัตน์      ที่อยู่ : 233 ม.2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัต 043-446-125    043-446-057